Algemene voorwaarden

laatst geüpdate 29 september 2023
Algemeen
Alle modaliteiten en voorwaarden zoals hieronder vermeld, hebben betrekking op de website van Thomas More met domeinnaam www.thomasmore.be, en op alle andere websites, subsites of webpagina’s die door Thomas More ontwikkeld werden, of in de toekomst nog ontwikkeld zullen worden. Zodra u de Thomas More websites bezoekt of er gebruik van maakt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met onze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de website niet langer te raadplegen.

Indien één bepaling van onderhavige gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen.

Toegang tot en gebruik van de website
Thomas More stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot de website steeds te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande. Deze toegang kan echter steeds om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering door Thomas More worden onderbroken.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn informaticasysteem en zijn internettoegang. De gebruiker verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen en/of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken en/of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe hij geen toegang heeft.

Thomas More behoudt zich steeds het recht voor een gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving of motivering, de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen. De gebruiker kan Thomas More hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk houden.
Het is de gebruiker verboden om de informatie die Thomas More op de website ter beschikking stelt, deels of in zijn geheel aan te vullen, te veranderen, te verwijderen, te vervangen en/of te verbeteren.

Garanties en aansprakelijkheid
De website is bestemd om algemene informatie over Thomas More ter beschikking te stellen. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, juridisch advies of een equivalent daarvan aan de gebruiker worden beschouwd.

Alhoewel Thomas More zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij meent dat die actueel en juist is, garandeert Thomas More niet dat alle informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de website allesomvattend is.
In geen enkel geval kan Thomas More aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit: a) het raadplegen en/of het gebruik van de informatie die op de website of websites waarnaar deze website verwijst, wordt aangeboden of b) de afwezigheid van specifieke informatie. Evenmin garandeert Thomas More dat de website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van computervirussen.

Thomas More heeft steeds het recht de inhoud van de website te wijzigen, verbeteren, verwijderen en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Thomas More kan op haar website links voorzien naar andere websites. Thomas More is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de inhoud van deze websites. Thomas More kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt zou worden door het raadplegen en/of gebruik van de informatie die op bovenvermelde websites wordt aangeboden.

Het is de gebruiker verboden om links te leggen naar de website van Thomas More zonder hiervoor de voorafgaande en schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Thomas More.

Indien Thomas More kosten zal moeten dragen of indien aan Thomas More kosten zullen worden opgelegd ten gevolge van misbruik van deze website of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, verbindt de gebruiker zich ertoe Thomas More te zullen vrijwaren voor alle kosten, vorderingen, verlies en schade (inclusief juridische kosten).

Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker heeft het recht om de informatie op de website (waaronder o.m. het redactionele materiaal, de informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken) te consulteren en enkel en alleen voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits hij de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor teksten waarbij expliciet een beperking van het gebruik wordt vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is steeds een voorafgaande schriftelijke toestemming van Thomas More vereist.
In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de website gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze verdelen of meedelen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Thomas More.

Thomas More behoudt alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit het gebruik van de website alsook uit de toepassing en interpretatie van onderhavige gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen uitsluitend bevoegd zijn.

Privacygebruik

Algemeen
Thomas More vindt de bescherming van je privacy erg belangrijk. We willen je zo goed mogelijk informeren, jouw privacy respecteren en je controle geven over wat er met je persoonsgegevens (hierna ook: gegevens) gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Voor het kunnen functioneren van Thomas More is het opvragen en verwerken van persoonsgegevens soms noodzakelijk. De hogeschool verzamelt persoonsgegevens vanuit haar drievoudige opdracht (onderwijs, onderzoek en dienstverlening) en natuurlijk ook als gewone werkgever en contractant. Denk hierbij onder andere aan persoonsgegevens van studenten, deelnemers aan vormingen, deelnemers aan onderzoeken en bezoekers van onze website.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt volgens de geldende reglementering, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Thomas More kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld na wetswijzigingen. Wijzigingen worden op thomasmore.be/privacy gepubliceerd. Door regelmatig de website te raadplegen, blijf je op de hoogte van de wijzigingen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

VZW Thomas More Mechelen-Antwerpen, maatschappelijke zetel te Zandpoortvest 60, 2800 Mechelen, ondernemingsnummer 0455.411.733.

Onder “Thomas More” wordt verstaan de volledige operationele samenwerking tussen en operationele eenmaking van de Vlaamse hogescholen VZW Thomas More Mechelen-Antwerpen en VZW Thomas More Kempen. Beide VZW’s hebben identieke privacyregels.

Welke persoonsgegevens kunnen we verwerken?
Gegevens van deelnemers aan vormingen 

Wij verwerken persoonsgegevens van deelnemers aan onze vormingen. Het gaat hierbij om identificatiegegevens die je ons zelf geeft. Deze gegevens worden verwerkt door de opleiding/onderzoeksgroep die de vorming geeft.

Gegevens van deelnemers aan onderzoeken

Wij verwerken gegevens van deelnemers aan onderzoeken. Persoonsgegevens in het kader van onderzoek kunnen zeer uiteenlopende vormen aannemen. Soms is de informatie gelinkt aan concrete personen en in sommige gevallen is de informatie anoniem of gepseudonimiseerd. De gegevens worden verwerkt door de betrokken onderzoeksgroep.

Gegevens van contacten met het werkveld 

Wij verwerken persoonsgegevens van onze contacten met het werkveld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om identificatiegegevens of gegevens die nodig zijn voor de stagebeoordeling. Deze gegevens worden verwerkt door de opleidingen en onderzoekers.

Op welke grond verwerken we persoonsgegevens?
In de meeste gevallen zullen we je gegevens verwerken om het contract dat tussen jou en Thomas More bestaat te kunnen uitvoeren.

Daarnaast verwerken we in veel gevallen gegevens omdat we wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken. Zo zijn we verplicht om bepaalde gegevens door te geven aan de Databank Hoger Onderwijs vanwege decretale regels inzake studievoortgangsbewaking.

Verder vallen een aantal van de verwerkingen onder het gerechtvaardigd belang van Thomas More. Voorbeelden hiervan zijn het bestrijden van fraude en direct marketing. Hierbij wordt er steeds gekeken of jouw belang bij de bescherming van jouw privacy en je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens niet opwegen tegen het belang van Thomas More.

Ten slotte zijn een aantal verwerkingen op toestemming gebaseerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het plaatsen van foto’s van jou op social media. Je bent altijd vrij om je toestemming te weigeren of weer in te trekken.

Waarvoor gebruiken wij je gegevens en wat is de bewaartermijn?
Gegevens van deelnemers aan vormingen

De persoonsgegevens van deelnemers aan vormingen worden gebruikt om de inschrijving en vorming zelf correct te laten verlopen.

Deze gegevens worden bijgehouden tot en met het einde van de vorming of zolang relevante wetgeving dit vereist.

Op basis van het gerechtvaardigd belang kunnen deelnemers aan vormingen in het kader van direct marketing opnieuw worden benaderd voor soortgelijke vormingen. Deelnemers kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven op de wijze voorzien onder het kopje ‘privacyrechten’.

Sommige onderzoeksgroepen/opleidingen kiezen ervoor om gegevens voor attestering niet te wissen. Op deze manier kan Thomas More bij verlies van documenten door de voormalige deelnemer een nieuw attest afleveren.

Gegevens van deelnemers aan onderzoeken

Onderzoeksgegevens dienen de onderzoeks- en dienstverleningsopdracht van Thomas More. Meer informatie over het verwerken van onderzoeksgegevens door Thomas More vind je in de privacyverklaring onderzoek en dienstverlening.

Gegevens van contacten met het werkveld 

Gegevens van contacten in het werkveld worden voornamelijk in educatieve context verwerkt, bijvoorbeeld in het kader van stages, kwaliteit van de opleidingen of kwaliteit van onderzoek.

Deze gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor deze doeleinden.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?
Het aantal personeelsleden van Thomas More dat toegang heeft tot je persoonsgegevens is beperkt. Werknemers van Thomas More krijgen enkel toegang tot je persoonsgegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Daarnaast heeft Thomas More een Data Protection Officer aangesteld die ons adviseert over de privacyregels en die nagaat of Thomas More de privacyregels naleeft.

We gebruiken technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en verlies of diefstal van je gegevens, zoals: beveiliging met een paswoord, firewalls, antivirus, encryptie, etc.

Wat zijn je privacyrechten en hoe kan je ze uitoefenen?
Als je één van de onderstaande rechten wil uitoefenen, dan kan dit door een aanvraag in te dienen via DPO@thomasmore.be.

Recht van inzage
Je hebt het recht om van Thomas More uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jouw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens.

Recht op rectificatie
Als je persoonsgegevens onjuist zijn, heb je het recht om deze te laten corrigeren door Thomas More.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)
Je hebt het recht om van Thomas More zonder onredelijke vertraging wissing van jouw persoonsgegevens te verkrijgen in de volgende gevallen:

Wanneer je gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of

Wanneer je je toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking; of

Wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan; of

Wanneer je gegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of

Wanneer je gegevens moeten worden gewist vanwege een wettelijke verplichting.

Recht om toestemming in te trekken
Je hebt te allen tijde het recht om je gegeven toestemming in te trekken. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht je toestemming in te trekken.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om van Thomas More beperking van de verwerking van je gegevens te verkrijgen:

Tijdens de periode die Thomas More nodig heeft om de juistheid van je gegevens te controleren, in geval van betwisting; of

Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens; of

Wanneer Thomas More jouw gegevens niet meer nodig heeft, maar je hebt de gegevens nodig voor een rechtsvordering; of

Tijdens de periode die Thomas More nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen.

Recht van bezwaar
Je hebt te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht om de gegevens, die je aan Thomas More hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking berust op jouw toestemming of op een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Recht om klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw gegevens bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Deze cookies worden uitgelezen door je browser. Het bewaart informatie over je surfgedrag. Zo weten wij bijvoorbeeld welke taal jouw voorkeur heeft en welke producten voor jou interessant zijn. Wij weten niet wie je bent of waar je woont en dergelijke. Dat willen we ook niet weten. Voor ons is het belangrijk om je ervaring bij ons op de site zo prettig mogelijk te maken. Door een cookie te plaatsen, kunnen wij zorgen dat we informatie die voor jou niet interessant is eruit filteren. Zo worden we er beiden beter van.
Welke cookies gebruiken we?
Functionele, noodzakelijke cookies

De functionele of noodzakelijke cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten functioneren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

Het opslaan van jouw voorkeuren, zoals de taal en je browserinstellingen.
Het doorgeven van informatie naar de volgende pagina. Bijvoorbeeld als je je gegevens moet invullen bij het aanvragen van een brochure.

Analytische cookies

Thomas More maakt gebruik van cookies voor analytische doeleinden. Hiervoor worden met behulp van derden analytische cookies geplaatst. Op basis van de gegevens van de cookies kunnen we statistieken samenstellen die inzicht geven in het gebruik van onze website. Op deze manier zorgen we ervoor dat de website continu wordt geoptimaliseerd. De statistieken en gegevens zijn niet te herleiden naar persoonsgegevens. We verzamelen bijvoorbeeld de volgende gegevens:

  • IP-adres (dit wordt geanonimiseerd)
  • Technische gegevens zoals je browser, het apparaat en de resolutie
  • Vanaf welke pagina je onze website bezoekt
  • Wanneer en hoe lang je onze website bezoekt
  • Welke pagina’s je bezoekt op de Thomas More website
  • Welke functionaliteiten van de website je gebruikt

Social Media cookies

Bij bepaalde onderdelen van onze website maken we gebruik van cookies van Social Media of derden. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om pagina’s te delen en kunnen wij foto’s en berichten vanuit Social Media plaatsen op de Thomas More website. Zodra je een Social Media button aanklikt wordt door de betreffende partij een cookie geplaatst waarmee bijvoorbeeld je IP-adres en browserinformatie wordt verzameld. Voor de gegevens die uiteindelijk worden verzameld en met welke doeleinden, zijn de aanvullende voorwaarden van de betreffende Social Media partij van toepassing. Voor deze voorwaarden is Thomas More niet verantwoordelijk.

Advertentiecookies

Door middel van advertentiecookies houden we bij welke en hoeveel advertenties je van Thomas More hebt gezien en of je hierop hebt geklikt. Daarnaast kunnen we registreren of een advertentie resulteert in bv. een aanvraag van een brochure of een inschrijving voor een infodag. Op basis van de gegevens die worden verzameld tonen we voor jou relevante boodschappen op websites van externe partijen.

Cookies accepteren

Als je alle functionaliteiten op onze website wil gebruiken is het nodig dat je onze cookies accepteert. Bij een bezoek zie je een melding waarmee je de cookies kunt accepteren. Dit doe je door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website. Hiermee stem je dus in met de plaatsing van cookies. Zie je deze melding niet? Dan heb je in een eerder stadium de cookies geaccepteerd.

Cookies verwijderen

Wil je onze cookies verwijderen of wil je voorkomen dat cookies überhaupt op je computer komen? Bekijk dan hier hoe je cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.

Tot slot

We zullen deze cookiebepaling veranderen wanneer onze website of de wetgeving wordt aangepast. Je kunt de laatste versie altijd raadplegen op deze pagina.